Tiếp cận với Ứng dụng nhanh chóng hơn
Hệ thống máy chủ dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo mật, độc lập về đường truyền, dễ dàng mở rộng. Hoạt động trên nền web, không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào, thuận tiện và dễ dàng tham gia.
Truy cập thường xuyên
Nguồn nhân lực
S-Human
S-Timesheet
Coming soon
Recruitment
Coming soon
Tương tác nội bộ
S-Discuss
S-Approval
Canteen Order
S-Document
S-Documentary
Coming soon
Coming soon
S-Helpdesk
Version 2
Quản trị
Coming soon
Coming soon
S-Asset
Training
S-Canteen
S-Connect
S-Canteen
S-TimeSheet